Testovanie IS

So zvyšujúcou sa komplexnosťou softvérových systémov sa zvyšujú aj nároky na  zabezpečenie ich kvality. Naša spoločnosť je partnerom, ktorý svojím know-how a za pomoci najnovších technológii dokáže zabezpečiť dlhodobo vysokú kvalitu dodávok softvérových riešení a služieb, ako aj ich prevádzky.

Aktívne spolupracujeme s CaSTB (Czech and Slovak Testing board) – organizáciou, ktorá zastupuje ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), ako členský výbor v Českej a Slovenskej republike.

Hodnoty, ktoré vyznávame:

 • Poskytujeme produkty a služby v najvyššej možnej kvalite s dôrazom na maximálnu pridanú hodnotu pre našich zákazníkov,
 • Zmeny trhu vidíme ako príležitosť na rast, nielen našich zákazníkov ale aj našej spoločnosti,
 • Vážime si tak partnerov ako aj našich zamestnancov,
 • Vytvárame prostredie, kde rôznorodosť je spájaná vzájomným dopĺňaním sa na základe podporovania silných stránok hlavne našich zamestnancov,
 • Rozvoj našich pracovníkov je nutnou súčasťou ich motivácie a zvyšovania našej konkurencieschopnosti na trhu.

 

Z dlhodobého hľadiska sa zameriavame na zaistenie pridanej hodnoty dodávaných a prevádzkovaných softvérových aplikácii, ktorá sa dá v plnej miere dosahovať len ak je nasadzovaný a prevádzkovaný software v požadovanej kvalite.

 

Konzultačné a poradenské služby

Naša spoločnosť disponuje skúseným tímom v rôznych oblastiach testovania informačných systémov.

Ponúkame služby konzultácií v oblasti:

 • riadenia testovania,
 • vykonávania testov,
 • monitoringu informačných systémov.

Poskytovanie konzultácií zahŕňa všetky základne biznis oblasti ako verejná správa, bankovníctvo, poisťovníctvo, telco ako aj rôzne technológie na podporu a vykonávania testovania.

 

Outsourcing

Ponúkame vám tím špecialistov pre role:

 • Test Managera,
 • Test Analytika,
 • Testerov pre manuálne vykonávanie testov,
 • Testerov pre automatizované testovanie, záťažové testovanie a monitorovanie informačných systémov.

 

Technologické služby

 1. Automatizovane testovanie

Nástroje pre automatizáciu simulujú prácu užívateľa, zaznamenávajú správanie aplikácie a sledujú či sa zhoduje s očakávaným správaním. Umožňujú vykonávať testy riadené dátami, t.j. testovací skript načíta testovacie dáta a očakávané hodnoty z externého zdroja dát (tabuľka MS Excel, ASCII, text,….). Keď sa vytvorí takýto skript, je možné ho v akomkoľvek momente opätovne spustiť, stačí si len upraviť dáta na všetky základne biznis oblasti ako verejná správa, bankovníctvo, poisťovníctvo, telco… ako aj rôzne technológie na podporu a vykonávania testovania.

 

Výhody automatizovaného testovania

 • Významná časová redukcia testovacích cyklov počas automatizovaného testovania
 • Skrátenie celého procesu vývoja v prípade automatizovaného testovania

 

Supporting tools

 • HP QTP, IBM RFT, Selenium, SoupUI

 

 1. Záťažové testovanie

Nástroje určené pre tvorbu a riadenie záťažového testovania pre dvoj a viac vrstvových informačných systémov, vrátane testovania výkonnosti webových aplikácií, simulujú prácu veľkého počtu užívateľov v testovanej aplikácii alebo generujú obrovské množstvo operácií v systéme.

Pri záťažovom testovaní sa vytvorí báza testov formou skriptov, ktorá zachytáva vybrané testovacie prípady, pri ktorých dochádza k veľkej záťaži. Skripty sú nahrané cez rôzne nástroje pre záťažové testy. Tieto nástroje vytvárajú merateľnú, konzistentnú a opakovateľnú záťaž odpovedajúcu reálnej záťaži v bežnej prevádzke. Merajú časové odozvy jednotlivých užívateľských činností, dokážu monitorovať všetky vrstvy informačného systému vrátane sietí. Masívna záťaž sa vytvára nastavením parametrov a dát pre opakovanie činností a požadovaného množstva virtuálnych užívateľov. Priebeh testu je riadený a vyhodnocovaný z jedného miesta. Po odstránení chýb sa požadované testovanie opakuje dovtedy, pokiaľ dané odozvy resp. záťaž nespĺňa zadané požiadavky.

 

Supporting tools:

 • HP Load Runner
 • Jmeter

 

 1. Penetračné testy

Penetračný test je autorizovaný simulovaný útok na zariadenia a vybavenie systémov zákazníckej siete. Účelom je vyhodnotenie stupňa bezpečnosti jednotlivých systémov, ako i celku. Test identifikuje možnosti prístupov neoprávnených osôb k funkciám a údajom systému, hodnotí celkovú bezpečnosť systému, ako i všeobecné nedostatky. Výsledkom aktivity je správa o vyhodnocujúca potenciálne riziká s návrhom protiopatrení na zmiernenie rizík a dopadov. Ciele penetračného testu sa môžu líšiť v závislosti od typu schválenej aktivity. Môže to byť čokoľvek od zmapovania otvorených portov, až po analýzu web stránky, aplikácii a ich odolnosti voči najčastejším útokom a pod.

 

 1. Testing as a service

Testing as a Service (TaaS) predstavuje riešenie pre zabezpečenie kvality softvéru v podobe flexibilnej služby, ktorá zrýchli implementáciu Vašeho riešenia. Model umožňuje znížiť náklady pri začatí testovania a zároveň pomáhá zaviesť preverené praktiky v procese overovania kvality softvéru vo Vašej organizácii.

 

Výhody produktu

 • Rozsiahlé skúsenosti s testovaním, kombinované so znalosťou biznis procesov
 • Známe odhady nákladov na testovanie, umožňujúce efektívne tvorby rozpočtov

Test manažér V rámci služby ako prvé definuje rozsah a obsah testov na základe požiadaviek na testy a dostupnej dokumentácie. S klientom sa následne definujú kľúčové parametre (SLA) a určí sa najefektívnejší spôsob organizácie testov. Výsledkom je TaaS Work product – dohoda o pevnej cene, harmonograme a výstupoch.

Naši špecialisti spolupracujú s tímom Vašej spoločnosti tak, aby služby prebiehali hladko a v súlade s SLA.

 

Spôsob dodania TaaS

TaaS spoločnosti A-Base je nezávislý na implementačnom tíme a nesie plnú zodpovednosť za splnenie kvalitatívnych cieľov stanovených zadávateľom. Služba zahrňuje poskytnutie kvalifikovaných odborníkov na testovanie i testerov, štandardné postupy testovania a testovacích nástrojov a infraštruktúru, ktoré sú používané pod vedením skúseného test managera.

 

Pridaná hodnota

 • Známe náklady na testovanie – umožňuje efektívnu tvorbu rozpočtov. Očakávame zníženie vašich nákladov a zvýšenie pridanej hodnoty
 • Zameranie na zákazníka – v rámci SLA je možné upraviť služby tak, aby boli naplnené individuálne potreby zadávateľa
 • Rozšíriteľnosť podľa Vašich požiadaviek – aktívne sa venujeme testovaniu a máme schopnosť služby rozširovať tak, aby odpovedali Vašim rastúcim požiadavkám
 • Opakovateľnosť – je garantované, že každý test bude vykonaný konzistentným spôsobom a môže byť opakovaný
 • Zameranie – Vás tím sa môže sústrediť na tie činnosti, ktoré Vám poskytnú najvyššiu pridanú hodnotu
 • Rýchla realizácia – TaaS je možné spustiť v priebehu niekoľkých pracovných dní, čo skracuje dobu realizácie a tím, umožňuje klientovi dodržať termíny dodania.
 • Jednoduchosť – Zákazník má k dispozícii jeho kontaktné miesto a všetky činnosti sú zamerané na poskytovanie optimálnych služieb s minimálnym úsilím zo strany klienta
 • Minimalizácia rizika – náš profesionálny tím pre zabezpečenie kvality a testovania disponuje jedinečnými znalosťami a skúsenosťami v obore zabezpečovania kvality a testovania a tiež rozsiahlymi skúsenosťami s riešením pre našich zákazníkov.

 

Portfólio služieb TaaS

Kompletné portfólio softvérových testovacích služieb zahrňuje:

 • Funkcionálne testovanie
 • Systémové a integračné testovanie
 • Regresné testovanie
 • Testovanie nefunkcionálnych požiadaviek
 • Záťažové testovanie
 • Penetračné testovanie
 • Automatizované testovanie