Máte vypracovaný Disaster/Database Recovery Plan?

ByIvan BREZIANSKY

Máte vypracovaný Disaster/Database Recovery Plan?

this is index.php

Recovery Plan banner

Aby sme mohli ďalej rozoberať potrebu recovery plánov, musíme si najskôr zadefinovať, čo si presne pod týmto názvom treba predstaviť.

Čo je Disaster/Database Recovery Plan (plán obnovy po katastrofe)?

Recovery plan je dokument, v ktorom organizácia definuje nevyhnutné kroky potrebné na obnovu postihnutých systémov, po nepredvídateľnej katastrofe spôsobnej človekom alebo prírodou (záplavy, zemetrasenie, požiar, zlyhanie hardvéru, vírusy, hackerské útoky, alebo dokonca aj zlyhanie ľudského faktora).

Ransomware picture

Každá organizácia, by mala mať vypracovaný svoj vlastný Recovery plan, v ktorom identifikuje dopady rôznych udalostí na chod organizácie, následné postupy na ich obnovu a časové intervaly obnovy. Úlohou plánu obnovy, je minimalizácia prestojov a rýchla obnova komponentov a aplikácií v kritickej infraštruktúre.

Dôležité je určenie priorít obnovy, pretože vo veľkých výpočtových prostrediach, nie je možné obnoviť všetky systémy naraz. Uprednostnite systémy orientované na zákazníkov, ktorých odstávka by mohla mať neželaný dopad na hospodársky výsledok vašej organizácie. Databázy SQL Serverov, sú v mnohých prípadoch definované ako kritické business systémy. Práve z tohto dôvodu sú DBAs (databázoví administrátori) pri obnove zväčša pod veľkým tlakom. Databázy sú prioritou pre fungovanie organizácie, a preto sa ich obnova očakáva čo najskôr.

Dôležité je rozsiahle testovanie, pretože len tak zistíte, či je váš Recovery plan dobre pripravený. Niektoré organizácie vykonávajú testovanie v pravidelných intervaloch, aby boli na prípadnú katastrofu dobre pripravení. Iní zase uprednostňujú ad hoc prístupy, keď sú jednotlivé tímy zodpovedné za testovanie svojej časti obnovy.

Testing picture

Čo by mal Database Recovery Plan obsahovať?

✔️ Ciele obnovy – plán musí definovať dva dôležité prvky obnovy. The Recovery Point Object (RPO), predstavuje množstvo uniknutých dát, ktoré je organizácia schopná tolerovať. The Recovery Time Objective (RTO), popisuje maximálny časový prestoj výpadku kritického systému, bez značného vplyvu na fungovanie organizácie.

✔️ Určenie zodpovedných zamestnancov – dokument má presne určovať, ktorí zamestnanci zabezpečujú technickú stránku a vykonávanie úloh spojených s obnovou. Dôležité je uvedenie aj ich kontaktných informácií, mailov a telefónnych čísel.

✔️ Zoznam IT vybavenia je potrebná inventarizácia hardvérov a softvérov. Výsledky inventarizácie sa analyzujú a určí sa poradie v akom sa jednotlivé systémy v prípade katastrofy obnovia.

✔️ Kontrola backup postupov – kontrolou zálohovania sa zistí, či sú všetky systémy úspešne zálohované. Mali by byť uvedené aj inštrukcie na obnovu záloh.

✔️ Reakcia na katastrofu – v tejto časti sú popísané kroky, ktoré majú byť vykonané v prípade, že sa blíži očakávaná katastrofa. Môže obsahovať špeciálne zálohy a včasnú obranu pred kybernetickým útokom.

✔️ Zoznam lokalít na obnovu po katastrofe – organizácie majú viacero možností obnovy. Preferovaná primárna lokalita môže rýchlo nahradiť dotknutú infraštruktúru. V iných prípadoch musí IT podpora reálne navštíviť miesto obnovy a obnoviť systémy zo zálohovacieho média.

✔️ Postupy obnovenia – je potrebné zdokumentovanie postupov obnovy pre všetky systémy, ktoré boli na základe inventarizácie, identifikované ako obnoviteľné.

Objavte výhody flexibilného nástroja na obnovu a zálohovanie databázy

So zálohovaním a obnovou SQL Servera, vám pomôže všestranný, flexibilný nástroj SQL Safe Backup. Reaguje na potreby DBAs, ktorí sa pokúšajú o rýchlu obnovu kritických systémov.

Správcovia databáz, zodpovední za zotavenie po katastrofe, majú na výber viacero techník obnovy. Jedna z možností, je okamžité obnovenie databázy a eliminovanie prestojov. Ďalším riešením je obnova typu Point-in-time. Táto obnova automaticky zozbiera všetky backup komponenty, potrebné na obnovenie databázy v určenom čase. SQL Safe Backup, poskytuje administrátorom väčšiu mieru flexibility pri zotavení po katastrofe. Je to práve vďaka zabudovaným konvenčným funkciám obnovy.

V prípade záujmu o SQL Safe Backup, nás neváhajte kontaktovať.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.